Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ รพ.ฯ จัดการอบรม " การจัดการระบบยุทธอาภรณ์ภายในโรงพยาบาล " ชุดที่ 2

น.อ.ภูรินท์ สาระกุล รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานเปิดการอบรม " การจัดการระบบยุทธอาภรณ์ภายในโรงพยาบาล " ชุดที่ 2 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ รพ.ฯ เมื่อ 11 ม.ค. 61