Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

หมวด

 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลฝึกปฏิบัติงานใน

กลุ่มงานอายุรเวชกรรม กุมารเวชกรรม และศัลยกรรมออโธปิดิกส์

กุมารเวชกรรม


น.อ.หญิง พิณทิพย์  พันธ์มีเกียรติ
กุมารเวชศาสตร์

 น.อ.หญิง สุพิชชา  แสงโชติ
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

น.อ.หญิง วรารัตน์  สิงห์ขวา
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคไต

น.อ.หญิง วรัญญา  อุดมศักดิ์
กุมารเวชศาสตร์


 น.อ.หญิง จันทราภรณ์  เคียมเส็ง
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม

 น.อ.หญิง จิรพรรณ  ตันติมงคลสุข
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

 น.อ.หญิง สรัญญา  อรรถไพศาลศรุดี
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

น.อ.หญิง กุลธิดา  สูงสว่าง
กุมารเวชศาสตร์
ทารกแรกเกิด


น.อ.หญิง ขนิษฐา นาคโพนทอง
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

น.อ.หญิง ภาสินี  เตชาภิประณัย
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

น.อ.หญิง แสนดี  สันตะกุล
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

น.ท.หญิง ยุพิน สัตยานนท์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ


น.ท.หญิง มณีรัตน์  นันทรักษ์ชัยกุล
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ว่าที่ น.ท.หญิง วิวรรณ  สุจริต
กุมารเวชศาสตร์
จิตเวชเด็ก

น.ต.หญิง ธนสินี  เนียมทันต์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ว่าที่ ร.อ.กีรติ  ประเสริฐผล
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก


ว่าที่ ร.ต.อัครวิชญ์  งามเอกเอื้อ
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม