Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

หมวด

 

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์


พญ.ปาจรีย์ บุญมณีประเสริฐ
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

พญ.พิชญา แก้วเพิ่ม
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

พญ.ฐิติมา ตันสกุล
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

พญ.กัลยรักษ์ แสงใส
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1


พญ.รังสิมา รังษีธรรมปัญญา
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ.สุขสันต์ เยาว์พฤกษ์ชัย
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ.ศิวะนัฎ กนกณัฐศิวัฒนา
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ.วรรษมน วัฒนานิยม
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3