Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

หมวด

 

รายชื่อแพทย์สาขาอายุรศาสตร์


น.อ.วสุธา  ข่ายแก้ว อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา

น.อ.อุดม  สุทธิพนไพศาล อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา

ว่าที่ น.อ.เอกรัชช์  นเรศเสนีย์  อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา

น.อ.สมชาย  จันทโรธร อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ


น.อ.หญิง ติราภรณ์  บุณยรัตพันธุ์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ

น.ท.สรภพ  ภักดีวงศ์  อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ

น.อ.ก่อพงศ์  หังสพฤกษ์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร

น.อ.ธีรธร  วงศ์ชัยสุวรรณ อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร


ว่าที่ น.อ.กิติศักดิ์  เศียรสวัสดิ์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร

น.อ.พัฒนชัย  เฉลิมวรรณ์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคหัวใจ

น.อ.สหรัฐ  หวังเจริญ อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคหัวใจ Certificate of interventional cardiology

น.อ.สุเชษฐ  ตรรกธาดา อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคหัวใจ อนุสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว


น.อ.พิทักษ์  พงศ์นนทชัย อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคหัวใจ Certificate of interventional cardiology

น.อ.คชมาตจ์  บุณยรัตพันธุ์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคหัวใจ "อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษา โรคหัวใจและหลอดเลือด"

น.อ.สุชัย  โอฬารรัตน์มณี  อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคไต

น.อ.หญิง สีวิลา  พิพัฒนนันท์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคไต


น.อ.หญิง เบญจพร  เรืองพานิช อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคไต

น.ท.ปริญญา  ลือชูวงศ์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคไต

ว่าที่ น.ท.ธีรพล  ปัญจชัยพรพล อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคไต

น.อ.หญิง ชนกนาถ  วัชรากร อายุรศาสตร์ สาขาตจวิทยา


ว่าที่ น.อ.หญิง นิออน  รัตนิน อายุรศาสตร์ สาขาตจวิทยา

น.อ.ศักดิ์ชัย  ปาละวัฒน์ อายุรศาสตร์ อนุสาขาต่อมไร้ท่อและรูมาติซั่ม

น.อ.หญิง กุลศิริ  ธรรมโชติ อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคข้อและรูมาติซั่ม

น.อ.หญิง ภาศรี  มหารมณ์ อายุรศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ


น.ท.พรสิระ  หงสกุล  อายุรศาสตร์ สาขามะเร็งวิทยา

น.ท.หญิง ธนาวดี  สิริธนดีพันธ์ อายุรศาสตร์ สาขามะเร็งวิทยา

น.ต.หญิง ปัทมา  เกียรติภาพันธ์  อายุรศาสตร์

ว่าที่ น.ต.หญิง สุภัสสา  เลิศล้ำ อายุรศาสตร์