Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

หมวด

 

โครงสร้างการบริหารงานแพทยศาสตร์ศึกษา

รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า


น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน
หน.สน.งานแพทยศาสตรศึกษา กอ.รพ.ฯ

น.อ.ต้น คงเป็นสุข
รอง หน.สน.งานแพทยศาสตรศึกษา กอ.รพ.ฯ

น.ท.หญิง ศิริพรรณ โกมลประเสริฐ
หน.แผนกงานบริหารจัดการทั่วไป

น.อ.อภิรัฐ แสงเพ็ชรส่อง
หน.แผนกงานพัฒนาอาจารย์และคุณภาพการศึกษา


น.อ.สนธิเดช ศิวิไลกุล
หน.แผนกงานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา

น.ส.ณัฐรุจา ชลิงสุ
จนท.งานแพทยศาสตรศึกษา